Menu główne


RecyklingRecykling' (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling to coś więcej, niż tylko wykorzystywanie surowców wtórnych. Jest to system pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą następujące elementy:

* Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.
* Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
* Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi.
* Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
* Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich poźniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione.
* Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na uzdatnienie do postaci pełnowartościowej.
* Projektowanie dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i materiały, z których zostały one wykonane, były wykorzystywane we wtórnym obiegu jak najwięcej razy.
* System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
* Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutaj przeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).
* Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.
* Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

Olimar Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które w bezpośredni sposób pozytywnie oddziaływuje na środowisko naturalne. Posiadamy w swoim zakładzie technologię, dzięki której przetwarzamy zanieczyszczone odpady foliowe. Proces przetwarzania rozpoczynamy od pozyskania folii odpadowej, która jest skupowana od wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych oraz zbierana bezpośrednio przez nas. Pozyskany odpad jest segregowany, mielony, myty, zagęszczany i poddany kolejno regranulacji. W procesie powstaje produkt nazywany regranulatem, który jest substytutem oryginalnego surowca produkowanego przez rafinerie. Tak wytworzony regranulat jest znacznie tańszy od granulatu, przez co wyroby m.in. foliowe powstające z jego wytłoczenia również są dużo tańsze. Obniżanie kosztów produkcji przyczyniło się bezpośrednio do ograniczenia ilości odpadów przyjmowanych przez środowisko. Oczywiście z roku na rok wzrasta znacząco produkcja tworzyw, ale wyobraźmy sobie co by się działo, gdyby żaden odpad nie był ponownie przetwarzany. Pocieszające jest to, że systematycznie wzrasta liczba przedsiębiorstw specjalizujących sie w "odzyskiwaniu" odpadów ze środowiska. Brakuje jednak wsparcia dla tego typu inicjatyw ze strony Państwa.

Olimar Sp. z o.o.